Статут

 

 

СТАТУТ

ТВОРЧОЇ СПІЛКИ ПЕРЕКЛАДАЧІВ ТА ПИСЬМЕННИКІВ (ТСПП)

Київ – 2012


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Творча спілка перекладачів та письменників (далі за текстом – Спілка) є Київською міською творчою спілкою, суб’єктом творчої діяльності, що об’єднує професійних перекладачів художньої та наукової літератури й письменників.

1.2. Спілка здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки», Закону України «Про об’єднання громадян», іншого чинного законодавства України, даного Статуту та поширює свою діяльність на територію міста Києва. Спілка не має на меті отримання прибутку.

1.3. Найменування Спілки:

Повна назва українською мовою:

· Творча спілка перекладачів та письменників;

Повна назва російською мовою:

·   Творческий союз переводчиков и писателей;

Повна назва англійською мовою:

·    Union of translators and writers;

Скорочена назва українською мовою:

·  ТСПП;

Скорочена назва російською мовою:

·  ТСПП;

Скорочена назва англійською мовою:

·  UTW.

1.4. Місцезнаходження Спілки: пров. Уссурійський 10, кв. 34, 03190 Київ.

1.5. Спілка є юридичною особою, виступає учасником цивільно-правових відносин, має самостійний баланс, рахунки в банківських установах, печатку штампи та бланки затверджені Головою правління Спілки, а також може мати власну символіку. Символіка Спілки реєструється в порядку, встановленому чинним законодавством України. Спілка набуває прав юридичної особи з моменту державної реєстрації.

1.6. Творча спілка перекладачів та письменників  діє на принципах законності, добровільності вступу до спілки та виходу з неї, рівноправності її членів, незалежності в своїй статутній діяльності від органів державної влади та місцевого самоврядування, політичних партій та об’єднань, а також інших громадських організацій.

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ОСНОВНІ ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Головною метою діяльності Спілки є сприяння професійній діяльності перекладачів фікціональної і нефікціональної літератури та письменників на засадах самоорганізації, рівноправності, рівності; підвищення професійної кваліфікації перекладачів та письменників-членів Спілки; покращення умов праці та трудових відносин перекладачів та письменників України; сприяння інтермедіальному діалогу різних видів мистецтва; підтримка української книжки та популяризація читання.

2.2. Основними напрямками діяльності Спілки є:

 • розвиток перекладацької та письменницької справи в регіоні;
 • співробітництво між перекладачами й письменниками різних країн, національними й міжнародними творчими організаціями;
 • створення умов для творчої діяльності, підвищення професійного  рівня членів  Спілки;
 • підвищення престижу перекладацької та письменницької діяльності в  регіоні;
 • видання та реалізація газет, журналів, книг та іншої друкованої продукції з метою популяризації досягнень української та світової культури й мистецтва, творчого доробку членів Спілки;
 • створення он-лайн видань, їхній розвиток та підтримка; розвиток вже існуючих он-лайн видань, що відповідають напрямкам діяльності Спілки;
 • розвиток міждисциплінарної співпраці між літераторами, перекладачами та митцями образотворчого мистецтва, фотографії, театру, кіно;
 • проведення наукових конференцій, творчих воркшопів, круглих столів, художніх виставок тощо;
 • представництво інтересів перекладачів та письменників-членів Спілки перед роботодавцями та іншими організаціями, а також у суді;
 • надання експертної підтримки та арбітражу в разі конфліктів щодо якості творчої роботи перекладачів та письменників;
 • сприяння  розвитку та популяризації перекладацької діяльності, збагаченню історико-культурної спадщини, проведення масових культурно-просвітницьких заходів.

2.3. Для виконання статутних завдань Спілка має  право:

 • брати гранти  на проведення арт-акцій, художніх виставок, перформансів, літературних читань, вистав, конференцій, воркшопів та інших форм підвищення кваліфікації учасників Спілки;
 • видавати й поширювати власний друкований орган, тематичні газети чи журнали, а також книжки й каталоги;
 • здійснювати повний та неповний цикли виробництва фільмів, теле- та радіопрограм, театральних вистав, перформансів, музично-поетичних вечорів;
 • проводити арт-виставки, тематичні лекцій та майстер-класи;
 • створювати он-лайн видання, розвивати їх і підтримувати; розвивати вже існуючі он-лайн видання, що відповідають напрямкам діяльності Спілки;
 • представляти та захищати права й законні інтереси своїх членів;
 • брати участь у розробці нормативно-правових актів щодо діяль­ності творчих спілок та статусу творчих працівників;
 • здійснювати заходи із соціально-економічної підтримки та благодійництва;
 • володіти, користуватися й розпоряджатися майном на правах влас­ника відповідно до законодавства України;
 • надавати правову безоплатну допомогу членам Спілки.

3. УМОВИ І ПОРЯДОК ПРИЙОМУ В ЧЛЕНИ СПІЛКИ ТА ВИБУТТЯ ІЗ ЧЛЕНІВ СПІЛКИ

3.1. Членство в Cпілці є індивідуальним.

3.2. Членами ТСПП можуть бути професійні перекладачі фікціональної та нефікціональної літератури, драми й поезії, фільмів, мистецької теле- та радіопродукції, а також  письменники, публіцисти, блогери, поети, драматурги та діячі мистецтва, чия діяльність тісно повʼязана з художнім/науковим перекладом чи письменництвом, – громадяни України,  іноземці та особи без громадянства, які досягли 18 років і визнають Статут Спілки. Членство в Спілці не обмежується расовою належністю, мовою, статтю, релігійними або політичними переконаннями, походженням чи соціальним станом.

3.3. Члени й членкині Спілки зобов’язані не припускатися дій, що підривають авторитет Спілки, завдають їй моральної та матеріальної шкоди або чинять перешкоди здійсненню її статутної діяльності.

3.4. Прийом до Спілки здійснюється Правлінням на підставі письмової заяви вступаючого, автобіографії, анкети поданого зразка з переліком особистих перекладів творів (не)фікціональної літератури чи власних творів, що опубліковані окремими книжками, в антологіях, журналах, газетах або онлайн. Рішення про прийняття до Спілки нових членів ухвалюється Правлінням Спілки. Правління Спілки має право відмовити апліканту чи аплікантці у членстві, письмово (е-мейлом) пояснивши своє рішення.

3.5. Членство в Спілці може бути припинене за поданою заявою про вихід та у випадку виключення із членів Спілки за порушення вимог даного Статуту. Пропагування ненависті, расової, гендерної, мовної та інших форм дискримінації, підрив авторитету Спілки, завдання їй моральної чи матеріальної шкоди або створення перешкод здійсненню її статутної діяльності є підставами для відмови у розгляді заяви на вступ або виключення із дійсних членів Спілки.  Рішення про виключення з числа членів ухвалює Правління Спілки.

4. ПРАВА Й ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ СПІЛКИ

4.1. Члени Спілки мають право:

· брати участь у всіх заходах, що проводяться Спілкою;

· обирати і бути обраними у створювані Спілкою органи правління та отримувати інформацію про їхню дія­льність;

· користуватись правами творчого працівника, визначеними чинним законодавством  України про професійних творчих працівників;

· вносити пропозиції, вислов­лювати і відстоювати свою думку з усіх питань, що пов’язані з діяльніс­тю Спілки;

· вийти з членів Спілки.

4.2. Члени Спілки зобов’язані:

· дотримуватися вимог Статуту Спілки;

· підвищувати свою кваліфікацію з професійної перекладацької чи письменницької  діяльності;

· сприяти залученню до Спілки нових членів;

· сприяти втіленню Статутних завдань Спілки;

· зберігати таємницю щодо інформації, яка одержується від Спілки та інформації, яка передається Спілці третіми особами. Конфіденційна інформація не підлягає розголошенню протягом строку, коли розголошення інформації може зачіпати інтереси Спілки та її членів.

5. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ СТАТУТНИХ ОРГАНІВ ТА ЇХНІ ПОВНОВАЖЕННЯ

5.1. Органами управління Спілки є: Загальні збори та Правління. Контрольним та наглядовим органом Спілки є Ревізійна комісія.

Найвищим керівним орга­ном, де вирішуються всі основні питання діяльності Спілки, є Загальні збори членів Спілки, які скликаються один раз на рік. Рішен­ня про скликання чергового зібрання  приймає правління Спілки. Позаче­ргове  зібрання  може бути скликане за рішенням Правління.

5.2. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ СПІЛКИ.

5.2.1. Найвищим органом Спілки є Загальні збори. Чергові Загальні збори скликаються один раз на рік. Позачергові Загальні збори можуть бути скликані на вимогу не менше однієї третини членів Спілки.

5.2.2. Члени Спілки беруть участь у Загальних зборах особисто або своїх через повноважних представників.

5.2.3. Про час і місце проведення і порядок денний Загальних зборів, Правління повідомляє членів Спілки не пізніше, ніж за 15 днів до початку Загальних зборів.

5.2.4. Загальні збори Спілки є дійсними, якщо на них присутні не менше половини членів або їхніх повноважних представників. Загальні збори ухвалюють рішення методом консенсусу, в разі неможливості консенсусу рішення приймається простою більшістю голосів, а рішення щодо змін і доповнень до Статуту та про реорганізацію або ліквідацію Спілки — 3/4 присутніх на Зборах. Рішення про внесення змін і доповнень до розділу V Статуту приймається не менше ніж 3/4 від присутніх на Зборах. Рішення про винесення тих чи інших питань для обговорення на Загальних зборах ухвалюються Зборами з ініціативи Правління і Голови Правління. Головує на Загальних зборах Голова Правління Спілки, а за його відсутності – заступник.

5.2.5. Винятковою компетенцією Загальних зборів є:

·     затвердження Статуту Спілки і внесення до нього необхідних змін і доповнень;

·     обрання Голови Правління та його заступника, членів Правління та Голову і членів Ревізійної комісії;

·     визначення політики і стратегії діяльності Спілки, основних напрямів діяльності на черговий період;

·     затвердження програм Спілки, ухвалених Правлінням;

·     заслуховування і затвердження звітів Правління і Ревізійної комісії;

·     розпорядження майном та коштами Спілки;

·     ухвалення рішень про припинення діяльності Спілки;

· вирішення питань щодо делегування окремих своїх повноважень Правлінню Спілки.

5.3. ПРАВЛІННЯ СПІЛКИ.

5.3.1. Правління Спілки – керівний орган у період між Загальними Зборами, що створюється у кількості 7 осіб зі складу членів Спілки шляхом відкритого голосування на Загальних зборах – строком на 2 роки. Правління складається з Голови Правління, його заступника та п’яти членів Правління. Засідання Правлін­ня проводяться не рідше двох разів на рік. Позачергові засідання Правління проводяться на вимогу Голови Правління або однієї третини членів Правління.

5.3.2.  Компетенція Правління Спілки:

· обговорює питання, що мають відношення до діяльності Спілки, приймає відповідні постанови;

· затверджує кількісний склад Ревізійної комісії;

· затверджує річний бюджет, кошторис витрат і план основних заходів;

· приймає рішення про участь Спілки в діяльності інших громадських організацій;

· дає подання Загальним зборам щодо кандидата на посаду Голови Правління;

· ухвалює рішення щодо прийняття нових членів Спілки;

· вирішує питання щодо виключення з числа членів Спілки;

· виконує рішення Загальних зборів;

· затверджує кошторис Спілки;

· здійснює контроль  за  реалізацією  рішень Загальних зборів Спілки,   проводить заходи, спрямовані на їх виконання;

· здійснює попередній розгляд і обговорення всіх питань, що розглядатимуться Загальними зборами Спілки;

· визначає чергові завдання, формулює та ухвалює програми розвитку та діяльності Спілки, визначає відповідальних осіб за їхнє здійснення, контролює втілення їх у життя;

· затверджує положення про символіку  Спілки, опис та зображення символіки.

Засідання Правління Спілки вважаються правомочним, якщо на них присутні не менше 70 % членів Правління. Кожен член Правління має один голос. Рішення правління приймаються методом консенсусу, в разі неможливості консенсусу рішення приймається простою більшістю голосів.

5.4. ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ СПІЛКИ

5.4.1. Повноваження Голови Правління Спілки:

· організовує статутну діяльність Спілки;

· організовує виконання рішень Загальних зборів і Правління, здійснює представництво від імені Спілки в період між засіданнями Правління;

· укладає договори й угоди від імені Спілки;

· здійснює оперативне управління майном та коштами Спілки відповідно до рішень Загальних зборів та Правління Спілки в межах затвердженого Правлінням бюджету;

· без доручення представляє Спілки у стосунках з третіми особами, державними та судовими органами;

· скріплює своїм підписом рішення Загальних зборів та Правління Спілки;

· добирає, призначає та звільняє штатних працівників апарату Спілки, керує його роботою;

· відкриває рахунки Спілки в установах банків та має право першого підпису платіжних, фінансових та бухгалтерських документів, бухгалтерської, податкової та іншої звітності;

· головує на засіданнях Загальних зборів та Правління, підписує їхні рішення.

5.4.2. Заступник Голови Правління Спілки у разі відсутності Голови Спілки виконує його обов’язки.

5.5. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ СПІЛКИ

5.5.1.  Ревізійна комісія є контролюючим органом Спілки. Голова ревізійної комісії працює на громадських засадах та обирається Загальними зборами Спілки. Членами Ревізійної комісії не можуть бути члени Правління, а також особи, що обіймають будь-які посади в апараті.

5.5.2. Ревізійна комісія має право знайомитися з фінансовими та бухгалтерськими документами Спілки, робити з них виписки для використання їх у звіті, що готується перед Загальними зборами.

5.5.3. Ревізійна комісія збирається на свої засідання не рідше ніж один раз на календарний рік, не володіє правом контрольно-ревізійних функцій щодо членів Спілки, за винятком перевірки правильності витрачання цільових коштів Спілки.

5.5.4. Ревізійна комісія діє на підставі рішень Загальних зборів, цього Статуту і чинного законодавства України.

5.5.2. Компетенція Ревізійної комісії  Спілки:

· обирає зі свого складу секретаря

· здійснює контроль за фінансово діяльністю  Спілки;

· здійснює контроль правильним веденням справ,  своєчасним розглядом  листів,  звернень, заяв  і скарг.

6. ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ МАЙНА ТА КОШТІВ СПІЛКИ І ПОРЯДОК ЇХНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ

6.1. Спілка може мати у власності кошти і майно, необхідні для здійснення статутної діяльності. Спілка не має наметі отримання прибутку, вона є неприбутковою організацією згідно чинного законодавства України.

6.2. Кошти і майно Спілки складаються з:

· вступних, членських та цільових внесків;

· відрахувань коштів підприємств, установ і організацій;

· безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань;

6.3. Право розпоряджатися власним майном належить виключно Спілці. Майно Спілки може бути вилучене тільки за рішенням суду.

6.4. Для здійснення своїх статутних завдань, Спілка має право на договірних засадах використовувати майно, надане їй іншими юридичними особами і громадянами.

6.5. Майно Спілки відображається на її балансі, що складається у порядку, встановленому законодавством України. Переказ або видача грошових коштів з рахунків провадиться за розпорядженням Голови Правління Спілки і головного бухгалтера.

6.6. Бухгалтерський облік Спілки ведеться згідно діючого законодавства України.

6.7. Грошові кошти витрачаються відповідно до мети і завдань даного Статуту: зокрема  на організаційно-творчу, міжнародну та благодійну діяльність, утриман­ня штатних працівників або тих, які працюють за трудовою угодою. Внутрішній контроль за фінансово діяльністю Спілки здійснює Ревізійна комісія.

7. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

7.1. Рішення щодо внесення змін і доповнень до Статуту Спілки приймається на Загальних зборах двома третинами голосів присутніх на Загальних зборах членів Спілки.

7.2. Зміни та доповнення до Статуту після ухвалення Загальними зборами підлягають державній реєстрації в порядку, встановленому чинним законодавством України.

8. ПОРЯДОК РЕОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СПІЛКИ

8.1. Спілки припиняє свою діяльність шляхом реорганізації або ліквідації за рішенням Загальних зборів, суду або з інших підстав, передбачених законами України.

8.2. Реорганізація Спілки здійснюється за рішенням Загальних зборів, ухваленим не менш як двома третинами членів Спілки, присутніх на Загальних зборах, в порядку, встановленому Загальними зборами, та відповідно до чинного законодавства України.

8.3. Спілка може бути ліквідована:

· за рішенням Загальних зборів, якщо за нього проголосувало понад дві третини членів, присутніх на Загальних зборах;

· на підставі рішення суду у випадках, передбачених законодавством України;

· з інших підстав, передбачених законодавством України.

8.4. Ліквідація Спілки провадиться призначеною Загальним зборами ліквідаційною комісією, а в разі ліквідації Спілки за рішенням суду — ліквідаційною комісією, що призначається цим органом. Про початок ліквідації Спілки і строки подання заяв, претензій до нього, ліквідаційна комісія повідомляє в офіційній пресі.

8.5. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Спілки, виявляє його кредиторів та дебіторів і розраховується з ними, вживає заходи щодо оплати боргів Спілки третім особам, складає ліквідаційний баланс і подає його Загальним зборам або органу, що призначив ліквідаційну комісію. Наявні у Спілки кошти, включаючи отримані від розпродажу його майна після розрахунків з бюджетом, банками та іншими кредиторами, а також розрахунків з оплати праці працівників Спілки мусять бути передані ліквідаційною комісією іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

8.6. Ліквідація Спілки вважається завершеною з моменту внесення запису про це до Єдиного державного реєстру підприємств та установ.

Advertisements

Залишити відповідь

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google+ photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google+. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

w

З’єднання з %s